บริการด้านเครื่องหมายการค้า

บริการตรวจสอบเครื่องหมายการค้า

คือบริการที่ช่วยตรวจสอบความเหมือนคล้าย ก่อนยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า ชื่อแบรนด์ของท่านซ้ำเหมือนคล้ายกับผู้อื่นที่ยื่นจดทะเบียนแล้วหรือไม่ โดยทีมงานทนายมืออาชีพด้านทรัพย์สินทางปัญญาประสบการณ์กว่า 18 ปี ที่มีผลงานมากมาย รวมทั้งทำรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์โอกาสในการจดทะเบียนให้ท่านว่ามีโอกาสจดทะเบียนได้มากน้อยแค่ไหนรวมทั้งให้คำปรึกษาถึงแนวทางในการปรับแก้ไขหรือ แนวทางในการออกแบบ ช่วยให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของท่านประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

คือบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านในการยื่น จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตั้งแต่การจัดเตรียมคำขอ การเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องและยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการ เป็นบริการที่ช่วยดำเนินการในการยื่น จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ขอยกตัวอย่างเพื่อให้ท่านเห็นภาพมากขึ้น เมื่อท่านคิดชื่อแบรนด์ขึ้นมาและต้องการนำไปจดทะเบียน บริการนี้จะช่วยท่านตั้งแต่การนำชื่อแบรนด์ไปตรวจสอบความเหมือนคล้ายว่าเหมือนคล้ายกับผู้อื่นหรือไม่ พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจสอบความเหมือนคล้ายและวิเคราะห์ผลให้ท่านว่าโอกาสจดทะเบียนได้กี่เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารเตรียมคำขอแบบฟอร์มต่างๆให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า สะดวก รวดเร็ว

บริการนี้ช่วยให้ท่าน ประหยัดทั้งเงินและเวลา ไม่ต้องเสียเวลาอุทธรณ์ หรือเสียเวลาในการแก้ไขเอกสารต่างๆ เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องประสบการณ์ในการตรวจสอบความเหมือนคล้าย ทางแบรนด์ไทยผู้มีประสบการณ์ในการตรวจสอบกว่า 18 ปี พร้อมตัวอย่างผลงานมากมายเป็นที่ยอมรับของบริษัทชั้นนำที่พร้อมให้บริการ ในบางครั้งท่านผู้ประกอบการเจ้าของเครื่องหมายการค้า ไปดำเนินการยื่นจดทะเบียนด้วยตนเอง ไปตรวจสอบความเหมือนคล้ายด้วยตัวเองอาจตรวจไม่ละเอียด หรือตรวจสอบไม่ครบทั้ง 4 ระบบ ทำให้มีโอกาสติดเหมือนคล้ายได้ เมื่อท่านไปดำเนินการตรวจสอบความเหมือนคล้ายด้วยตนเองแล้วคิดว่าไม่ซ้ำกับผู้ใดเพราะท่านตรวจไม่ละเอียด พอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง ท่านก็คิดว่าจดเครื่องหมายการค้าเสร็จแล้ว ท่านก็นำเครื่องหมายการค้าไปใช้ผลิตสินค้าทำการตลาด เมื่อเวลาผ่านไปสัก 1 ปี ท่านได้รับหนังสือจากทาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา แจ้งปฏิเสธการจดทะเบียนเพราะว่าเครื่องหมายของท่านเหมือนคล้ายกับผู้อื่นที่ได้ยื่นจดทะเบียนไว้แล้ว ความเสียหายจะตามมามากมาย ทั้งด้านเงินลงทุนสร้างตราสินค้า เงินลงทุนในการผลิตสินค้า ด้านบรรจุภัณฑ์ ลงทุนโฆษณาทำตลาดไปมากมาย เงินลงทุนแทบสูญเปล่า ต้องเสียเวลาอุทธรณ์อีก 2 ปี บางครั้งมีการฟ้องร้องดำเนินคดีในศาล ต้องยุติการใช้เครื่องหมายการค้า สร้างความเสียหายมูลค่ามหาศาล การจ้างที่ปรึกษาคือการซื้อประสบการณ์ความสำเร็จ หาคนเก่งๆที่มีประสบการณ์มาทำงานให้เรา ดีกว่าเอาเครื่องหมายการค้าอันมีค่าไปเสี่ยงไปทดลองทำเอง พอเกิดความผิดพลาด ถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เกิดความเสียหายขึ้นมา จะแพงกว่าการจ้างที่ปรึกษาหลายร้อยเท่า

บริการเขียนคำคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

คือบริการที่ช่วยใน การเขียนคำคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ท่าน ขอยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มีบุคคลอื่นได้แอบนำเครื่องหมายการค้าของท่านหรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับท่าน ไปยื่นจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับอนุญาต ตอนประกาศโฆษณา 60 วัน ก่อนรับจดทะเบียน ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เพื่อให้บุคคลที่ไม่เห็นด้วย สามารถใช้สิทธิคัดค้านการจดทะเบียนได้ หากไม่ทำการคัดค้าน เมื่อครบกำหนดประกาศโฆษณา 60 วัน เครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็จะได้รับการจดทะเบียน อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของท่านได้ หากท่านไม่ต้องการให้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้รับการจดทะเบียน ท่านสามารถใช้สิทธิยื่นคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ บริการนี้ทางบริษัท แบรนด์ไทย ดอทคอม จะดำเนินการร่างคำคัดค้าน พร้อมจัดเตรียมพยานหลักฐานต่างๆ พร้อมเหตุผลทางกฎหมาย แนวคำพิพากษา โดยทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อยื่นคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวว่าไม่สมควรได้รับการจดทะเบียนช่วยปกป้องเครื่องหมายการค้าอันมีค่าของท่าน ไม่ให้ผู้อื่นนำไปใช้โดยไม่สุจริต

บริการเขียนคำโต้แย้ง เครื่องหมายการค้า

คือบริการที่ช่วยในการเขียนคำโต้แย้งการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้กับท่าน ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ท่านได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา หลังจากที่คำขอของท่านผ่านการพิจารณาจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและมีคำสั่งให้รับจดทะเบียน ขั้นตอนสุดท้ายก่อนรับจดทะเบียนคือการประกาศโฆษณา 60 วัน เพื่อให้บุคคลที่ คิดว่าตัวเองมีสิทธิที่ดีกว่าหรือไม่เห็นด้วย ใช้สิทธิในการยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของท่าน ซึ่งในระหว่างประกาศโฆษณา 60 วัน หากบุคคลอื่นคิดว่าตัวเองมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าท่านหรือเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของท่านไม่สมควรได้รับการจดทะเบียน บุคคลเหล่านั้นก็สามารถใช้สิทธิยื่นคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของท่านได้

หลังจากได้รับคำคัดค้านการจดทะเบียน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะส่งสำเนาคำคัดค้านและมีหนังสือแจ้งไปยังท่านว่า มีผู้ยื่นคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของท่าน ถ้าท่านไม่เห็นด้วยสามารถใช้สิทธิโต้แย้งได้ ดังนั้นถ้าท่านไม่เห็นด้วยและคิดว่าเครื่องหมายการค้าของท่านสมควรได้รับการจดทะเบียน ท่านต้องยื่นคำโต้แย้งภายใน 60 วันหากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าท่านละทิ้งคำขอจดทะเบียนและเครื่องหมายการค้าของท่านจะถูกจำหน่ายจากสารบบ ( คำขอตาย ) บริการเขียนคำโต้แย้ง ทางเราจะดำเนินการร่างคำโต้แย้ง พร้อมจัดเตรียมพยานหลักฐานต่างๆ พร้อมเหตุผลทางกฎหมาย แนวคำพิพากษา โดยทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อยื่นโต้แย้งคำคัดค้านดังกล่าว ให้เครื่องหมายการค้าอันมีค่าของท่านได้รับการจดทะเบียนมากยิ่งขึ้น

บริการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

คือบริการยื่นคำร้องเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มีบุคคลอื่นแอบนำเครื่องหมายการค้าของท่านไปจดทะเบียนโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งในอนาคตจะเป็นปัญหาสำคัญ ทำให้ท่านซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องแท้จริงไม่สามารถยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของท่านได้ เพราะต้องไปติดเหมือนคล้ายกับบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้ก่อน ท่านต้องเสียเวลาอุทธรณ์อีกหลายปี และเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ดังนั้นบริการร้องเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ทางบริษัทแบรนด์ไทย จะดำเนินการร่างคำร้องเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า พร้อมเตรียมพยานหลักฐานต่างๆ พร้อมเหตุผลทางกฎหมาย เพื่อยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของคู่กรณี ช่วยให้เครื่องหมายการค้าอันมีค่าของท่านได้รับการจดทะเบียน

บริการต่ออายุเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน มีอายุความคุ้มครอง10 ปี ดังนั้นท่านต้องยื่นคำร้องขอต่ออายุทุก10 ปี ถ้าไม่ยื่นคำร้องต่ออายุภายในกำหนด เครื่องหมายการค้าอันมีค่าของท่านจะถูกเพิกถอนการจดทะเบียน และจำหน่ายจากสารบบและอาจถูกบุคคลอื่นยื่นจดทะเบียนตัดหน้า ทำให้ไม่สามารถยื่นจดทะเบียนได้ บริการต่ออายุเครื่องหมายการค้าคือบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นคำร้องขอต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าอันมีค่าของท่าน ในการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง การยื่นคำร้องต่ออายุ การแก้ไขเอกสารต่างๆ ประสานงานติดตามคำขอต่อทะเบียนจนเสร็จกระบวนการ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาอันมีค่าของท่าน ไม่ต้องเสียเวลาไปดำเนินการเอง

บริการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าคือ ทรัพย์สินทางปัญญาให้ผลตอบแทนได้อย่างไร้ขีดจำกัด ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าของท่านได้รับการจดทะเบียน หากท่านจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในนามบุคคล แต่ท่านค้าขายดำเนินธุรกิจในนามบริษัท ท่านต้องทำสัญญาอนุญาตให้บริษัทใช้เครื่องหมายการค้าหรือในกรณีที่ท่านต้องการ ขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ ท่านต้องทำสัญญาอนุญาตให้แฟรนไชส์ซีใช้เครื่องหมายการค้าและนำไปยื่นจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา หากท่านให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าแต่ไม่นำไปจดทะเบียนหรือใช้แบบเอกสารไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายเช่น การเก็บค่าแฟรนไชส์ไม่ได้ หรือการบังคับให้แฟรนไชส์ซีปฏิบัติตามสัญญาหรือความเป็นโมฆะของสัญญา สร้างความเสียหายให้กับธุรกิจเป็นอย่างมาก บริการร่างสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าทางแบรนด์ไทยจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตั้งแต่ต้นจนเสร็จกระบวนการ ตั้งแต่การร่างสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า การกำหนดสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญา การชำระค่าตอบแทน การควบคุมให้ได้มาตรฐาน การตรวจสอบและด้านอื่นๆ ที่ช่วยให้ท่านมั่นใจในการขยายธุรกิจมากยิ่งขึ้นและสร้างผลตอบแทนให้ธุรกิจอย่างมหาศาล

บริการโอนเครื่องหมายการค้า

ทรัพย์สินทางปัญญาก็เหมือนทรัพย์สินประเภทอื่นที่สามารถ ซื้อ ขาย ให้เช่าหรือโอนให้บุคคลอื่นได้ แต่การโอนทรัพย์สินทางปัญญาจะมีระเบียบ หลักเกณฑ์ และ กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ รวมทั้งขั้นตอนการโอนต้องใช้ระยะเวลานาน อย่างน้อย 2-3 เดือน หากเกิดความผิดพลาดในการเตรียมเอกสารหรือสัญญาโอน เช่น จ่ายเงินกันครบแล้วแต่โอนไม่ได้ นายทะเบียนจะมีคำสั่งให้แก้ไขใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 เดือนกว่านายจะตรวจพิจารณาอีกรอบ การทำสัญญาโอนเครื่องหมายการค้าจึจึงต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ เพราะไม่เช่นนั้นคำขอโอน อาจถูกปฏิเสธ จากนายทะเบียน ทำให้การโอนเครื่องหมายการค้าไม่สำเร็จ จะเกิดปัญหาเรื่องการชำระเงินระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน รวมทั้งปัญหาสิทธิ หน้าที่ของแต่ละฝ่ายและอาจนำไปสู่การฟ้องร้องกันในที่สุด ที่สุด ดังนั้นการโอนเครื่องหมายการค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญบริการโอนเครื่องหมายการค้าคือ บริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในการจัดเตรียมเอกสาร การจัดทำสัญญาโอนเครื่องหมายการค้า การติดต่อประสานงาน ดูแลจนเสร็จกระบวนการ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายและลดข้อผิดพลาด ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของท่าน

บริการโอนย้ายตัวแทน

ในกรณีที่ท่านไปยื่นจดเครื่องหมายการค้าเอง แล้วคำขอจดทะเบียนล่าช้า ติดขัดปัญหาต่างๆ หรือ ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาปฏิเสธการรับจดทะเบียน หรือในกรณีที่ท่านได้จ้างให้บริษัทอื่นยื่นจดเครื่องหมายการค้าให้ แล้วบริการไม่ดี ไม่ติดตามเรื่องให้ เกิดความไม่ประทับใจ แล้วอยากเปลี่ยนตัวแทน อยากโอนย้ายเรื่องมาให้ทางเราดูแลคอยติดตาม บริการโอนย้ายตัวแทนคือบริการที่ทางเราจะเป็นผู้รับมอบอำนาจจากท่านและดำเนินการโอนย้ายคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะคอยดูแล ติดตาม ประสานงาน กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา จนเสร็จกระบวนการ ช่วยอำนวยความสะดวก ให้กับท่านไม่ต้องเสียเวลาตามเรื่องเอง

บริการสืบค้นข้อมูลเครื่องหมายการค้าคู่แข่ง

การทำธุรกิจต้องใช้ข้อมูลหลายๆด้านเพื่อวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ การรู้เขารู้เราคือสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้นข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ของคู่แข่งจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะนำมาใช้วางแผนกำหนดกลยุทธ์และแผนการตลาด สกัดคู่แข่งได้ทัน บริการสืบค้นข้อมูลคู่แข่งคือบริการที่ทางบริษัท แบรนด์ไทย จะดำเนินการสืบค้นฐานข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของคู่แข่งทางธุรกิจให้กับท่าน ทั้งจำนวนคำขอจดทะเบียนและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อใช้ในการวางแผน ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมาย 100% มีใบเสร็จรับเงินจากทางราชการ

ทุกปัญหาเรื่องเครื่องหมายการค้า เชิญปรึกษาฟรี