คำถามที่พบบ่อย

1. จดเครื่องหมายการค้าใช้ระยะเวลานานไหม
คำตอบ 2.1 ขั้นตอนตรวจสอบและวิเคราะห์ความเหมือนคล้ายใช้เวลา 1-3 วัน 2.2 ในขั้นตอนยื่นเรื่อง ถ้าเอกสารครบ ใช้เวลา 1 วัน ได้เลขที่คำขอจดทะเบียน 2.3 ในขั้นตอนรอตรวจพิจารณาและอนุมัติจากทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาใช้เวลา 8-18 เดือน ไม่รวมกรณีแก้ไขคำสั่ง หรือ การอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียน  แต่ท่านสามารถนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ ในการโฆษณา ผลิตสินค้าได้เลย โดยที่ไม่ต้องรออนุมัติ
2. เครื่องหมายการค้ามีกี่ประเภท
คำตอบ เครื่องหมายการค้า แบ่งได้ 4 ประเภท เครื่องหมายการค้า    เครื่องหมายบริการ    เครื่องหมายรับรอง    เครื่องหมายร่วม
3. เครื่องหมายการค้าคุ้มครองกี่ปี

คำตอบ เครื่องหมายการค้า อายุความคุ้มครอง10ปี และ สามารถต่ออายุได้ตลอด

4. จดเครื่องหมายการค้าคุ้มครองกี่ประเทศ
คำตอบ  เครื่องหมายการค้า  เมื่อก่อนจะใช้หลักดินแดน จดทะเบียน ที่ ประเทศใด ก็ คุ้มครองที่ประเทศนั้น  ถ้าส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศก็ต้องจดเครื่องหมายการค้า ใน ประเทศ ปลายทางที่ส่งสินค้าไปจำหน่ายด้วยเพื่อป้องกันการปลอมสินค้า แต่เมื่อปี 2559  ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิก พิธีสารแมดดริด ทำให้ สามารถยื่นจดทะเบียน ที่ประเทศไทย แต่สามารถเลือกขอรับความคุ้มครองได้ในหลายประเทศ โดยชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามจำนวนประเทศที่ขอรับความคุ้มครอง
5. ยื่นจดทะเบียนไปแล้วสามารถ เปลี่ยนรูปเครื่องหมาย ( โลโก้ ) ได้หรือไม่

คำตอบ หลังจากยื่นจดทะเบียนไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนรูปเครื่องหมายการค้าได้ เพราะถือว่ารูปเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย   ยกเว้นกรณีที่ มีคำสั่ง จากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก้ไขรูปเครื่องหมายในกรณีที่ รูปไม่ชัด สามารถทำได้

6. การยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
คำตอบ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องใช้เอกสารหลักฐานดังนี้
  • 1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ใช้   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของเครื่องหมาย
  • 2. กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติอื่น  ( ต่างชาติ )
  • สำเนาพาสปอต ( หนังสือเดินทาง )
  • สำเนาหนังสือเดินทางที่มี ตราประทับ ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  • 3. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
  • 4. รูปเครื่องหมาย และ รายการสินค้าที่ ต้องการขอรับความคุ้มครอง
7. ทรัพย์สินทางปัญญามีกี่ประเภท
คำตอบ เครื่องหมายการค้า  ลิขสิทธิ์   สิทธิบัตร  ความลับทางการค้า    ออกแบบผังวงจรรวม   สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์การพิจารณา รวมทั้งคุณสมบัติที่แตกต่างกัน และมีกฎหมายเฉพาะ แยกจากกันอย่างชัดเจน
8. เคยจดทะเบียนในนามบุคคล สามารถแก้ไข เป็นบริษัทได้หรือไม่
คำตอบ    สามารถทำได้โดยการโอนเครื่องหมายการค้าจากบุคคลเป็นของบริษัท  โดยใช้ แบบสัญญาโอน และ ชำระ ค่าธรรมเนียมในการโอนเครื่องหมายการค้า
9. ชื่อ ที่อยู่ ในการจดทะเบียน ไม่ตรงกับ บัตรประชาชนได้หรือ ไม่

คำตอบ   ชื่อ ที่อยู่ ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สามารถระบุเป็นที่อื่นได้ไม่จำเป็นต้องตรงกับบัตรประชาชน

10. เคยไปยื่นเอง หรือ เคยให้บริษัทอื่นยื่นให้ ต้องการให้แบรนด์ไทยดูแลต่อต้องทำอย่างไร
คำตอบ    ในกรณีที่ เคยไปยื่นเอง หรือ เคยให้บริษัทอื่นยื่นให้ แต่ต้องการให้แบรนด์ไทยดูแลต่อจนเสร็จกระบวนการ สามารถทำได้โดนการยื่น แบบ ก 06 ทำการ แต่งตั้ง ตัวแทนเป็นบริษัทแบรนด์ไทย ดอทคอม จำกัด หลังจากแต่งตั้ง ตัวแทนเสร็จ ทางแบรนด์ไทย จะคอยติดตามเรื่อง ดู แล จนเสร็จกระบวนการ