ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ ( Copyright )

เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับเจ้าของผลงานลิขสิทธิ์ ทางแบรนด์ไทย ขอเสนอบริการ ด้านลิขสิทธิ์ อย่างครบวงจรให้กับท่าน ช่วยปกป้องคุ้มครองผลงาน ไม่ให้โดนละเมิด ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม ช่วยต่อยอดทางธุรกิจ  และ ช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จมีชัยชนะเหนือคู่แข่ง

 • บริการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

คือบริการที่ทางแบรนด์ไทยช่วยดำเนินการในการสรุปข้อมูล

จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการยื่นเรื่องจดแจ้ง ข้อมูลลิขสิทธิ์

และเป็นผู้รับมอบอำนาจจากท่าน ดำเนินการยื่นเรื่องจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาและทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะได้ออกหลักฐาน

การจดแจ้งลิขสิทธิ์ ให้กับท่านเพื่อนำไปใช้ในการทำสัญญาต่างๆ

การแสดงความเป็นเจ้าของผลงาน ใช้ในการดำเนินคดี หรือ นำไปต่อยอดธุรกิจ

 • บริการดำเนินคดีกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์

ในกรณีที่งานอันมีลิขสิทธิ์ของท่าน ถูกละเมิดหรือถูกผู้อื่นนำไปใช้โดย

ไม่ได้รับอนุญาตย่อมสร้างความเสียหาย ให้กับท่านเป็นอย่างมาก บริการนี้ทางแบรนด์ไทย

จะให้คำปรึกษาข้อกฎหมายในด้านต่างๆ พร้อมดำเนินคดีกับผู้ละเมิดงานลิขสิทธิ์ดังกล่าว ทั้งในชั้นตำรวจ

และ การดำเนินคดีในชั้นศาลพร้อมเรียกค่าเสียหาย ให้กับท่าน ช่วยปกป้องผลงานลิขสิทธิ์อันมีค่าของท่าน

 • บริการให้คำปรึกษาด้านลิขสิทธิ์

หลากหลายปัญหาเกี่ยวกับ กฎหมายลิขสิทธิ์ บริการนี้ ทางแบรนด์ไทย จะให้คำปรึกษาด้านต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ กับงานทั้ง 9 ประเภท ทั้งการสร้างสรรค์ ความคุ้มครอง ข้อยกเว้นที่กฎหมายไม่คุ้มครองการใช้งานลิขสิทธิ์อย่างเป็นธรรม และ ขอบเขตความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ในระดับโลก

 • บริการร่างสัญญาอนุญาตให้ใช้งานลิขสิทธิ์

เป็นบริการต่อยอดทางธุรกิจช่วย สร้างมูลค่าให้กับผลงานลิขสิทธิ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์ที่ทรงคุณค่าขึ้นมาสักชิ้น เจ้าของผลงานสามารถนำไปต่อยอดได้หลายรูปแบบทั้งการ อนุญาตให้ทำซ้ำ  ดัดแปลง เผยแพร่ภาพ  สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับเจ้าของผลงาน บริการนี้จะช่วยร่างสัญญาให้ใช้ลิขสิทธิ์ ให้ครอบคลุม ในแง่มุมต่างๆ รวมทั้ง วิธีคำนวนอัตราผลตอบแทนจากการ อนุญาตให้ใช้งานลิขสิทธิ์ ดังกล่าว

ลิขสิทธิ์ หมายถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆ  กับงานอันมี ลิขสิทธิ์ ทั้ง 9 ประเภท   ทั้งการ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ให้เช่า หรือ อนุญาตให้ใช้  โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง

กฎหมายลิขสิทธิ์ ให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ 9 ประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่

 1. งานวรรณกรรม ( หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ์ คำปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ )
 2. งานนาฏกรรม ( ท่ารำ ท่าเต้น ฯลฯ )
 3. งานศิลปกรรม ( จิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ์  ภาพถ่าย  ศิลปะประยุกต์ ฯลฯ )
 4. งานดนตรีกรรม ( ทำนอง  ทำนองและเนื้อร้อง ฯลฯ )
 5. งานสิ่งบันทึกเสียง ( ซีดี )
 6. งานโสตทัศนวัสดุ ( วีซีดี ดีวีดี ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง )
 7. งานภาพยนตร์
 8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
 9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ

อยากปกป้องงานลิขสิทธิ์อันมีค่าโปรดคิดถึงเรา เชิญปรึกษาฟรี